Minimize


1. Chức năng
Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý sinh viên về các mặt giáo dục chính trịtư tưởng, an ninh chính trị, an toàn xã hội và các hoạt động khác trong sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Đại học Đà Nẵng và của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện trong sinh viên 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hoạt động rèn luyện trong sinh viên;
- Thường xuyên tổ chức đối thoại với sinh viên để tìm giải pháp hỗ trợ tích cực giúp sinh viên thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và các hoạt động phong trào;
-Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viênvà các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho sinh viên.
Công tác tổ chức và quản lý sinh viên
- Ban hành các quy định, quy chế tổ chức, quản lý sinh viên trong toàn Trường;
- Triển khai thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên theo quy định hiện hành;
- Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa họctheo dõi, đánh giá và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với sinh viên;
- Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên, giao dịch hành chính và giải đáp thông tin đối với sinh viên;
- Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho sinh viên;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện chế độ báo cáo, thống kê tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên.
Công tác y tế, thể thao, văn hóa, văn nghệ
- Xây dựng các chính sách về y tế học đường, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ y tế cộng đồng, chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các hoạt động phục vụ sinh viên; 
- Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường,chăm lo sức khỏe cho sinh viên; theo dõi, kiểm soát tình hình y tế cộng đồng đối với sinh viên;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh viên tham gia các luyện tập thể dục, thể thao trong và ngoài Trường;
- Tổ chức nhà ăn tập thể cho sinh viên bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Công tác an ninh chính trị, an toàn xã hội
- Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu của Bộ, ngành, Thành phố về an ninh chính trị, an toàn giao thông, phòng chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong sinh viên;
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường để quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với sinh viên;
- Triển khai thực hiện quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Nhà trường.
 Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên
- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên theo đúng quy định của Nhà nước và chính sách của Trường;
- Xét, đề nghị cấp học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo chỉ tiêu phân bổ của Đại học Đà Nẵng;
- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính xét duyệt các chính sách học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng học tập cho sinh viên. 
b) Thường trực trong các hội đồng xét học bổng, khen thưởng - kỷ luật đối với sinh viên; chủ trì tổ chức các hội nghị/hội thảo cấp trường về công tác sinh viên - quan hệ doanh nghiêp, các buổi đối thoại với sinh viên;
c) Quản lý cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng vàtài sản của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
d) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116