1. Chức năng

Tổng hợp, tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động, phát triển đào tạo,nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: 
Công tác quản lý đào tạo
- Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, kế hoạch mở ngành, chuyên ngành đào tạo;tổ chức thẩm định chươngtrình đào tạo trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt; chỉ đạo tổ chức thực hiện và triển khai hoạt động đào tạo theo kế hoạch đã được phê duyệt;
- Phối hợp với các Khoa, các đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội, đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Xây dựng và ban hành các quy định về công tác tổ chức đào tạo của Trường; phát triển hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ; 
- Thực hiện công tác thống kê giờ giảng cho giảng viên trong và ngoài Trường; quản lý giảng viên thỉnh giảng của Trường;
- Quản lý quá trình học tập của sinh viên và cấp văn bằng, chứng chỉtương ứng với trình độ, chương trình đào tạo cho người học theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của Trường;
- Phối hợp với Tổ Khảo thí-Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục trong việc tổ chức hoạt động khảo thí, kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục;
- Thực hiện chế độ lưu trữ, báo cáo công tác đào tạo theo quy định.
Công tác quản lý Nghiên cứu khoa học
 - Xây dựng chiến lược và định hướng nghiên cứu khoa họcphù hợp với chuyên môn đào tạo của Trường; tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;
 - Xây dựng các quy định, quy chế hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường;
- Lập kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hàng năm; phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính lập dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ;
- Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, theo dõi bài báo, tạp chí khoa học; 
- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học,tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
- Tổ chức hoặc tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Đại học Đà Nẵng;
- Tổ chức và quản lý các hoạt động sở hữu trí tuệ;
- Thực hiện chế độ lưu trữ, báo cáo công tácNghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Công tác tuyển sinh
- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh và hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông hàng năm trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt;
-Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hàng năm;
-Phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức thực hiện và chủ động phương án tuyển sinh hàng năm theo thẩm quyền quy định; 
- Thực hiện các thủ tục về liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nướctheo quy định hiện hành;
b) Chủ trì tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp, lễ khai giảng, hội nghị/hội thảo NCKH cấp trường và các hội nghị khác được Hiệu trưởng giao; thường trực trong các hội đồng xét tốt nghiệp, xử lý học vụ, xét danh mục đề tài nghiên cứu khoa học;
c) Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng và quản lý tài sản của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
d) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116