PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1. Chức năng:

Tổng hợp, tham mưu, đề xuất ý kiếnvà giúp cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: tổ chức cán bộ, hành chính văn phòng, quản trị cơ sở vật chất của Trường;phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
Công tác Tổ chức cán bộ
- Xây dựng chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đề án vị trí việc làm của Trường, lập kế hoạch định biên theo đề án vị trí việc làm đã được Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt;
- Tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức, người lao động, phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá cán bộ viên chức hằng năm theo quy định;
-Nghiên cứu, đề xuất xây dựng phát triển cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị; quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường;
- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện các thủ tục cử đi công tác, học tập trong và ngoài nước, thu nhận lại cán bộ viên chứctheo thẩm quyền quy định của Đại học Đà Nẵng; 
- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ viên chức: lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp độc hại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo sự phân cấp của Đại học Đà Nẵng;
- Triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Công tác Hành chính 
- Chủ trì biên soạn các quy định, quy chế, các văn bản chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Trường được Hiệu trưởng phân công; tiếp nhận, tổng hợp thông tin, dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Trường;
  -Lập kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác văn thư, công báo, lưu trữ đúng quy định và bảo vệ bí mật nhà nước; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác đối ngoại, đối nội theo phân cấp của Đại học Đà Nẵng;
- Chủ trì tổ chức các ngày lễ, hội nghị, hội thảo theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; phối hợp với Công đoàn Trường chủ trì tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức hằng năm theo quy định;
- Lưu trữ thông tin, tư liệu truyền thống, hình ảnh hoạt động của Trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền;
- Tổ chức thực hiện công tác pháp chế và thi đua khen thưởng trong Nhà trường; 
- Triển khai thực hiện công tác y tế trường học. Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cán bộ viên chức;
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Đại học Đà Nẵng, các đơn vị công an, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện công tác an ninh – quốc phòng, phòng chống thiên tai cháy nổ; vệ sinh phòng dịch, xây dựng nếp sống văn minh, cảnh quan môi trường xanh –sạch – đẹp trong khu vực Trường và ký túc xá.
Công tác Quản trị cơ sở vật chất 
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hàng năm và dài hạn, trung hạn trình Đại học Đà Nẵng phê duyệt; 
- Phối hợp với Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện các dự án đầu tư, trang bị cơ sở vật chất trực tiếp tại Trường;
- Mua sắm, quản lý và khai thác hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
- Thực hiện công tác kiểm kê, điều chuyển trang thiết bị đúng mục đích sử dụng và thanh lý tài sản theo quy định;
b) Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng và quản lý tài sản của phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
c) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116