Minimize

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo chế độ quy định của nhà nước. 

Nhiệm vụ

  • Thực hiện toàn bộ công việc kế toán của trường như: kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng, kế toán kho bạc, kế toán các khoản thanh toán, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán thuế, kế toán tài sản,...
  • Quản lý hệ thống sổ sách chứng từ kế toán của trường theo quy định của nhà nước 
  • Làm việc với Đại học Đà Nẵng, kiểm toán, cơ quan thuế, Bảo hiểm xã hội, ngân hàng, kho bạc, các trường trong ĐHĐN,… đối với các vấn đề liên quan đến công việc kế toán – tài chính của trường.
  • Tính toán, cân đối thu chi của trường nhằm đảm bảo về mặt tài chính trong hoạt động.
  • Theo dõi tài sản của trường về mặt giá trị.
  • Lập và nộp báo cáo tài chính cho ĐHĐN đúng thời hạn. Cung cấp số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý điều hành của Hiệu trưởng của ĐHĐN.
  • Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.
  • Lập dự toán thu – chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao.
  • Thực hiện dự toán thu chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, các quy định về công nợ, nợ tạm ứng. Thực hiện chi các khoản chi theo chế độ quy định, theo quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN và phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của trường và các khoản chi được hiệu trưởng phê duyệt.
  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116