ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                              Biểu mẫu 20
    TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2016-2017
 
 
TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2016-2017
triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm  
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  
4 Đại học triệu đồng/năm  
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  
6 Cao đẳng triệu đồng/năm 6,3
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  
II Học phí hệ chính quy chương trình
khác năm học 2016-2017
triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm  
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  
4 Đại học triệu đồng/năm  
5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  
III Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2016-2017
triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm  
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm  
3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  
4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  
5 Đại học triệu đồng/năm  
6 Cao đẳng triệu đồng/năm  
7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm  
IV Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 11,67
1 Từ ngân sách tỷ đồng 5,2
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 6,0
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng  
4 Từ nguồn khác tỷ đồng 0,47