ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                                  Biểu mẫu 23
    TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017
 
                                                                           Đơn vị tính: Người

TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6
+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 50 0 0 2 32 16 0 0
1 Khoa Công nghệ Thông tin 30 0 0 2 21 7 0 0
2 KhoaHệ thống Thông tin Kinh tế 20 0 0 0 11 9 0 0
3 Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ CIT 0 0 0 0 0 0 0 0