Chi bộ cơ sở Trường CĐ Công nghệ Thông tin tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Bài viết đăng vào: 18-04-2012 | 351 lượt xem


Ngày 17/5/2012 Chi ủy cơ sở khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể đảng viên của Chi bộ.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Tấn Vinh, Bí thư Chi bộ cơ sở Trường CĐ CNTT phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với những nội dung chính: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết và một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; tình hình và nguyên nhân của hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; các vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết; Mục tiêu và phương châm; Giải pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 
Đồng chí Trần Tấn Vinh – Bí thư Chi bộ cơ sở - phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
 
Đồng chí bí thư Chi bộ cũng đã phân tích rõ 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề cập, đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; và xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị
Cũng trong chương trình, hội nghị đã được nghe chi ủy trình bày dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, kế hoạch tổ chức phê bình và tự phê bình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 
Trong phiên làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận sôi nổi, làm rõ những nội dung của nghị quyết và góp ý cho chi ủy để hoàn thiện các kế hoạch triển khai thực hiên nghị quyết Trung ương 4 tại cơ sở.

BÌNH LUẬN