Ban giám hiệu

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp

Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng

TS. Cao Xuân Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phòng Tổ chức Hành chính

ThS. Nguyễn Văn Bình

Nghiên cứu sinh

Trưởng phòng

ThS. Trịnh Trung Hải

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Lê Tùng Khánh

Phó trưởng phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Mạnh Đoàn

Chuyên viên

nmdoan@cit.udn.vn

2

Nguyễn Thị Minh Loan

Chuyên viên

ntmloan@cit.udn.vn

3

Trần Văn Mạnh

Chuyên viên

tvmanh@cit.udn.vn

4

Trần Duy Trung

Chuyên viên

tdtrung@cit.udn.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Chuyên viên

nththao@cit.udn.vn

6

Ông Văn Dần

Chuyên viên

ovdan@cit.udn.vn

7

Huỳnh Thị Tú Trinh

Chuyên viên

htttrinh@cit.udn.vn

8

Lê Thị Cúc

Chuyên viên

ltcuc@cit.udn.vn

9

Nguyễn Tiến Hạnh

Chuyên viên

nthanh@cit.udn.vn

 

10

Trần Vĩnh Hùng

Chuyên viên

tvhung@cit.udn.vn

11

Phan Thị Hoàng Oanh

Chuyên viên

pthoanh@cit.udn.vn

12

Ngô Thị Thùy Lài

Chuyên viên

nttlai@cit.udn.vn

13

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nvhung@cit.udn.vn

 

14

Hà Thị Thơm

Chuyên viên

htthom@cit.udn.vn

15

Nguyễn Phương Thanh Thảo

Chuyên viên

nptthao@cit.udn.vn

 

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

ThS. Trần Đình Sơn

Trưởng phòng

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Nghiên cứu sinh

Phó trưởng phòng

Email liên lạc với Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học: daotao@cit.udn.vn, khoahoc@cit.udn.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Văn Vũ Ngọc Hân

Chuyên viên

vvnhan@cit.udn.vn

2

Trần Đình Tuấn

Chuyên viên

tdtuan@cit.udn.vn

3

Nguyễn Vũ Uyên

Chuyên viên

nvuyen@cit.udn.vn

4

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

nthuyen@cit.udn.vn

5

Lê Song Toàn

Chuyên viên

lstoan@cit.udn.vn

6

Đặng Đại Thọ
Nghiên cứu sinh

Giảng viên

ddtho@cit.udn.vn

7

Trần Thị Quỳnh Trang

Chuyên viên

ttqtrang@cit.udn.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nghiên cứu sinh

Trưởng phòng

Võ Tùng Giang

Phó trưởng phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Phan Thị Thu Huyền

Chuyên viên

ptthuyen@cit.udn.vn

2

Nguyễn Thị Thân

Chuyên viên

ntthan@cit.udn.vn

Phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Hà Như Thảo

Nghiên cứu sinh

Trưởng phòng

ThS. Dương Ngọc Pháp

Phó trưởng phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Huỳnh Văn Nghĩa

Chuyên viên

hvnghia@cit.udn.vn

2

Phan Thị Ngọc Hảo

Chuyên viên

ptnhao@cit.udn.vn

3

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

nttuyet@cit.udn.vn

4

Bùi Đức Hiển

Chuyên viên

bdhien@cit.udn.vn

5

Trần Thị Dung

Chuyên viên

ttdung@cit.udn.vn

6

Phan Thị Diễm Phúc

Chuyên viên

ptdphuc@cit.udn.vn

7

Trần Thị Thanh Thúy

Chuyên viên

tttthuy@cit.udn.vn

Phòng Thanh Tra Pháp chế

ThS. Phan Văn Minh

Trưởng phòng

>

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Thùy Linh

Chuyên viên

nttlinh@cit.udn.vn

Khoa Công nghệ Thông tin

TS. Lê Minh Thái

Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Đức Hiển

Nghiên cứu sinh

Phó trưởng khoa

ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân

Phó trưởng khoa

Email liên lạc với Khoa Công nghệ Thông tin: khoacntt@cit.udn.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Trần Thu Thuỷ

Giảng viên

ttthuy@cit.udn.vn

2

Lã Trung Kiên

Giảng viên

ltkien@cit.udn.vn

3

Mai Lam

Giảng viên

mlam@cit.udn.vn

4

Phạm Tuấn Anh
Nghiên cứu sinh

Giảng viên

ptanh@cit.udn.vn

5

Dương Thị Mai Nga

Giảng viên

dtmnga@cit.udn.vn

6

Trần Thị Xuân Trang
Nghiên cứu sinh

Giảng viên

ttxtrang@cit.udn.vn

7

Dương Quốc Hoàng Tú
Nghiên cứu sinh

Giảng viên

dqhtu@cit.udn.vn

8

Nguyễn Xuân Pha

Chuyên viên

nxpha@cit.udn.vn

9

Phan Trọng Thanh

Chuyên viên

ptthanh@cit.udn.vn

10

Phan Thị Quỳnh Hương

Giảng viên

ptqhuong@cit.udn.vn

11

Phạm Hồ Trọng Nguyên

Giảng viên

phtnguyen@cit.udn.vn

12

Lê Đình Nguyên

Giảng viên

ldnguyen@cit.udn.vn

13

Lê Thị Diệu

Chuyên viên

ltdieu@cit.udn.vn

Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế

ThS. Trần Thị Mỹ Châu

Trưởng khoa

ThS. Vũ Thu Hà

Phó trưởng khoa

Email liên lạc với Khoa Hệ thống Thông tin kinh tế: khoahtttkt@cit.udn.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Thị Hương Mai

Giảng viên

nthmai@cit.udn.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên

huyenntt@cit.udn.vn

3

Vũ Thị Tuyết Mai

Giảng viên

vttmai@cit.udn.vn

4

Đào Thị Thu Hường

Giảng viên

dtthuong@cit.udn.vn

5

Trương Hoàng Tú Nhi

Giảng viên

thtnhi@cit.udn.vn

6

Đinh nguyễn Khánh Phương

Giảng viên

dnkphuong@cit.udn.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

nttnhan@cit.udn.vn

8

Đặng Thị Thanh Minh

Giảng viên

dttminh@cit.udn.vn

9

Nguyễn Thị Thu Ngân

Giảng viên

nttngan@cit.udn.vn

10

Nguyễn Thị Khánh My

Giảng viên

ntkmy@cit.udn.vn

Tổ hợp tác quốc tế

ThS. Lê Hà Như Thảo

Tổ trưởng

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Lê Lộc Tiên

Giảng viên

nthmai@cit.udn.vn

2

Đinh Nguyễn Khánh Phương

Giảng viên

dnkphuong@cit.udn.vn

3

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

nttuyet@cit.udn.vn

4

Bùi Trần Huân

Giảng viên

bthuan@cit.udn.vn

5

Hà Thị Minh Phương

Giảng viên

htmphuong@cit.udn.vn

Tổ quản trị mạng và truyền thông

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Tổ trưởng

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh nghề nghiệp

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Lê Tùng Khánh

Chuyên viên

nltkhanh@cit.udn.vn

2

Nguyễn Xuân Pha

Chuyên viên

nxpha@cit.udn.vn

3

Phan Trọng Thanh

Chuyên viên

ptthanh@cit.udn.vn

4

Lê Song Toàn

Chuyên viên

lstoan@cit.udn.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Chuyên viên

nththao@cit.udn.vn

6

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

nttuyet@cit.udn.vn