Công bố Ba công khaiBa công khai

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng công bố:

B.   Báo cáo công khai thông tin hằng năm:

Năm học 2019-2020:

Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

Năm học 2018-2019:

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành

Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế

Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất

Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính

B.   Báo cáo tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

Năm 2017: Xem nội dung tại đây
Năm 2018: Xem nội dung tại đây