Ba công khai

Bài viết đăng vào: 16-04-2013 | 240 lượt xem


CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015

 
 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
  1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 20)
   1. Ngành Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Công nghệ Thông tin)
   2. Ngành Khoa học máy tính (Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm)
   3. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính (Công nghệ Mạng và Truyền thông)
   4. Ngành Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Tin học - Viễn thông)
   5. Ngành Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện)
   6. Ngành Hệ thống thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin)
   7. Ngành Kế toán (Kế toán - Tin học)
   8. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Thương mại Điện tử)
   9. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành)
   10. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
   11. Ngành Marketing (Chuyên ngành Truyền thông Marketing)
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21)
  3. Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp của các ngành đào tạo
 1. Công khai tài chính (Biểu mẫu 24)
 1. SỔ cấp bằng
  1. Quyết định số 109/QĐ-CĐCNTT ngày 12/06/2009 (Khóa 2006 - 2009)
  2. Quyết định số 126/QĐ-CĐCNTT ngày 29/06/2009 (Khóa 2006 - 2009)
  3. Quyết định số 75/QĐ-CĐCNTT ngày 19/04/2010 (Khóa 2006 - 2009)
  4. Quyết định số 140/QĐ-CĐCNTT ngày 30/06/2010 (Khóa 2007 - 2010)
  5. Quyết định số 156/QĐ-CĐCNTT ngày 27/04/2011 (Khóa 2007 - 2010)
  6. Quyết định số 198/QĐ-CĐCNTT ngày 23/05/2011 (Khóa 2008 - 2011)
  7. Quyết định số 232/QĐ-CĐCNTT ngày 30/06/2011 (Khóa 2008 - 2011)
  8. Quyết định số 276/QĐ-CĐCNTT ngày 28/06/2012 (Khóa 2008 - 2011)
  9. Quyết định số 279/QĐ-CĐCNTT ngày 28/06/2012 (Khóa 2009 - 2012)
  10. Quyết định số 302/QĐ-CĐCNTT ngày 17/08/2012 (Khóa 2009 - 2012)

 

BÌNH LUẬN