Biểu mẫu 24: Công khai tài chính năm học 2013-2014

Bài viết đăng vào: 12-04-2015 | 261 lượt xem


  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                              Biểu mẫu 20
    TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
Năm học 2013-2014

 

    Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm  
I.1 Khối ngành khoa học tự nhiên    
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng 0 4.520
I.2 Khối ngành khoa học xã hội, khoa học giáo dục    
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học Không thu HP  
4 Cao đẳng 0  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2011-2012 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ 0  
2 Thạc sỹ 0  
3 Đại học 0  
4 Cao đẳng 0  
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2011-2012 Triệu đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 12.629
1 Từ Ngân sách   3.110
2 Từ học phí, lệ phí   7.045
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ    
4 Từ nguồn khác   2.474

BÌNH LUẬN