Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2013-2014

Bài viết đăng vào: 17-04-2013 | 248 lượt xem


   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                                  Biểu mẫu 23
    TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014

 
                                                                           Đơn vị tính: Người

STT Nội dung Tổng số  
 
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân Khác
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Tổng số 56 0 0 3 21 32 0
1 Khoa Công nghệ Thông tin 34 0 0 3 14 18 0
2 Khoa Hệ thống thông tin kinh tế 21 0 0 1 6 14 0
3 TT Đào tạo, Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ CIT 01 0 0 0 1 0 0
 

BÌNH LUẬN