Các trường ĐH-CĐ Công lập và Dân lập tại Đà Nẵng

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 34708 lượt xem


Danh sách các trường ĐH-CĐ tại Đà Nẵng, phân biệt giữa khối Công lập và Dân lập, tư thục.

1. Nhóm trường Công lập thuộc Đại học Đà Nẵng – Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.udn.vn)

-           DDK    Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng (www.dut.edu.vn)

-           DDQ    Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng (www.due.edu.vn)

-           DDS     Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng (ued.udn.vn)

-           DDF     Đại học Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng (www.cfl.udn.vn) 

-           DDC    Cao đẳng Công Nghệ - ĐH Đà Nẵng (www.dct.udn.vn)

-           DDI     Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin - ĐH Đà Nẵng (www.cit.udn.vn)

-           DDY    Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng (www.fmp.udn.vn)

2. Nhóm trường thuộc các Bộ ngoài Bộ Giáo dục và Đào tạo

-           CHV    Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông)

-           CKK    Cao đẳng Kinh Tế - Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

-           CLT     Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

-           CGD    Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải)

-           CKY    Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)

-           TTD     Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

-           CMS    Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng           (Bộ Công thương)

3. Nhóm trường dân lập, tư thục

-           CKB    Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

-           CCZ     Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến                                             

-           CDD    Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng                                          

-           CLV     Cao đẳng Lạc Việt                                          

-           CPN     Cao đẳng Phương Đông - Đà Nẵng                                         

-           CDA    Cao đẳng Tư Thục Đức Trí - Đà Nẵng                                    

-           DDT    Đại học Dân Lập Duy Tân                                          

-           DAD    Đại học Đông Á                                              

-           KTD    Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

BÌNH LUẬN