Danh mục mã trường THPT và đơn vị đăng ký dự thi năm 2011 của các Sở GDĐT

Bài viết đăng vào: 12-05-2012 | 288 lượt xem


Trên cơ sở báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp danh mục mã trường THPT, trường nghề và tương đương; danh mục đơn vị đăng ký dự thi năm 2011 để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2011.

Kính gửi:  - Các sở giáo dục và đào tạo
       - Các đại học, học viện
                  - Các trường đại học, cao đẳng

Trên cơ sở báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp danh mục mã trường THPT, trường nghề và tương đương; danh mục đơn vị đăng ký dự thi năm 2011 để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2011.

 Danh mục mã trường THPT, trường nghề và tương đương; danh mục đơn vị đăng ký dự thi của các sở giáo dục và đào tạo được đưa lên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ  http://www.moet.gov.vn.

 Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng có thể tải dữ liệu về tại địa chỉ Website trên để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2011.
Download tại đây

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
(đã kí)
Ngô Kim Khôi

BÌNH LUẬN