Đề thi tuyển sinh Đại Học-Cao Đẳng năm 2013

Bài viết đăng vào: 25-03-2014 | 491 lượt xem


 

 

 

 

I. Đề thi Đại học

Khối A, A1

Môn Toán

Đáp án

http://www.thituyensinh.vn/?page=1.8&opt=

brpage&item=De_Toan&how=AA1_2013_pdf

 

http://www.thituyensinh.vn/page=1.8&opt=

brpage&item=DA_Toan&how=AA1_2013_pdf

 

Môn Lý

Đáp án

http://www.thituyensinh.vn/?page=1.8&opt=

brpage&item=De_Ly&how=AA1_2013_zip

http://www.thituyensinh.vn/?page=1.8&opt=

brpage&item=DA_Ly&how=AA1_2013_pdf

 

Môn Hóa

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Hoa_A.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal /ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Hoa_A.pdf

Môn Tiếng Anh

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Anh_A1.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Anh_A1.pdf

 

Khối D

Môn Toán

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Toan_D.pdf

http://www.thituyensinh.vn/?page=1.8&opt=

brpage&item=DA_Toan&how=D_2013_pdf

 

Môn Tiếng Anh

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Anh_D.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Anh_D.pdf

Môn Văn

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Van_D.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Van_D.pdf

 

Khối B

Môn Toán

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Toan_B.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Toan_B.pdf

Môn Hóa

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Hoa_B.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Hoa_B.pdf

Môn Sinh

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Sinh_B.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Sinh_B.pdf

 

Khối C

Môn Văn

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Van_C.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Van_C.pdf

Môn Sử

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts  

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Su_C.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts 

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Su_C.pdf

Môn Địa

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts /published/dthidan/dhcd/2013/De_Dia_C.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Dia_C.pdf

II. Đề thi Cao đẳng

Môn Toán

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Toan_AA1BD-CD.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Toan_AA1BD-CD.pdf

Môn Lý

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Ly_AA1-CD.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Ly_AA1-CD.pdf

Môn Hóa

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Hoa_AB-CD.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Hoa_AB-CD.pdf

Môn Tiếng Anh

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Anh_A1D1-CD.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Anh_A1D1-CD.pdf

Môn Sinh

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Sinh_B-CD.zip

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Sinh_B-CD.pdf

Môn Văn

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Van_CD-CD.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Van_CD-CD.pdf

Môn Sử

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Su_C-CD.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Su_C-CD.pdf

Môn Địa

Đáp án

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/De_Dia_C-CD.pdf

http://ts.edu.net.vn:85/resources/iportal/ts

/published/dthidan/dhcd/2013/DA_Dia_C-CD.pdf

BÌNH LUẬN