Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Kế toán-tin học

Bài viết đăng vào: 02-03-2014 | 967 lượt xem


         Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao đẳng chuyên ngành Kế toán – tin học, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy trình kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán – tài chính; vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, bảo hiểm….

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – TIN HỌC

     Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao đẳng chuyên ngành Kế toán – tin học, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy trình kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán – tài chính; vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, bảo hiểm….

1. Về kiến thức

- Có kiến thức tổng hợp về kinh tế tài chính và môi trường kinh doanh, có kiến thức về pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán và pháp luật thuế có liên quan, được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên sâu về kế toán, hiểu biết về chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Vận dụng những kiến thức đã học để có thể tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị thông qua việc xây dựng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán và tổ chức bộ máy kế toán.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công toán kế toán, xây dựng phần mềm kế toán đáp ứng nhu cầu quản lý, tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị.

- Có kiến thức về ngoại ngữ để có thể giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên chuyên ngành.

2. Về kỹ năng

- Thực hành thành thạo các phần hành kế toán trong đơn vị.

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán trong đơn vị.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản phục vụ công tác hành chính tại đơn vị

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

BÌNH LUẬN