Mục tiêu đào tạo Ngành Hệ thống Thông tin

Bài viết đăng vào: 10-04-2014 | 821 lượt xem


Mục tiêu đào tạo Ngành Hệ thống Thông tin

1 .      Mục tiêu chung

   - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học tự nhiên.

   - Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, hệ thống máy tính; những kiến thức cần thiết về các miền ứng dụng liên quan (kinh doanh, hành chính, dịch vụ,…).

   - Trong năm học cuối, sinh viên được lựa chọn hướng học tập và nghiên cứu chuyên sâu: (1) Quản trị cơ sở dữ liệu, (2) Ứng dựng hệ thống thông tin trong cơ quan hành chính, doanh nghiệp. Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong các cơ quan hành chính, doanh nghiệp; kiến thức về thiết kế, xây dựng, quản trị, khai thác và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu tạo các đơn vị.

   - Có trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ TOEIC đạt 300 điểm (hoặc tương đương)

   - Có sức khỏe tốt để công tác.

2       Mục tiêu cụ thể

a.       Kiến thức.

   - Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, triển khai và duy trì các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.

   - Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

   - Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo các hướng chuyên môn cụ thể như:

       + Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng tại các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...

       + Thiết kế, xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu.

       + Lập trình quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu.

b.      Kỹ năng.

   - Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.

   - Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin ứng dụng cho các cơ quan hành chính, doanh nghiệp,...

   - Thiết kế, quản trị và khai thác các hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đơn vị hành chính, doanh nghiệp, dịch vụ,...

   - Lập trình khai thác các cơ sở dữ liệu.

   - Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.

   - Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

   - Có kỹ năng làm việc nhóm.

BÌNH LUẬN