Nội dung đào tạo chuyên ngành Kế toán - Tin học

Bài viết đăng vào: 12-03-2014 | 792 lượt xem


Sinh viên có được kiến thức tổng hợp về Kế toán và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến nhất cũng như ứng dụng đa dạng công nghệ thông tin vào công việc kế toán, nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân và của doanh nghiệp.

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TIN HỌC

          Chương trình cao đẳng chuyên ngành Kế toán-Tin học được thiết kế để đào tạo cho người học trở thành các kế toán viên có trình độ cao đẳng và có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …

          Khối lượng kiến thức được cung cấp trong các học phần chuyên ngành Kế toán - Tin học cụ thể như sau:

          - Nguyên lý Kế toán: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết kế toán: các khái niệm, bản chất, đối tượng, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu, các phương pháp của kế toán; trình tự kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu; các hình thức kế toán được vận dụng.

          - Kế toán tài chính: Cung cấp những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cơ bản cần thiết để xử lý các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp thông qua việc vận dụng các nguyên tắc và phương pháp kế toán trên cơ sở các căn cứ như: Luật kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp. Trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính giúp cho việc đưa ra các quyết định.

          - Kế toán Hành chính sự nghiệp: Cung cấp những kiến thức cần thiết để tổ chức và thực hiện công tác kế toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp.

          - Kế toán thực hành: cung cấp những kiến thức căn bản về hệ thống chứng từ, sổ sách và các báo cáo kế toán tài chính hiện hành; tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận, thực hành với các chứng từ, biểu mẫu sổ s&a