Thông tin liên hệ về thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012

Bài viết đăng vào: 12-05-2012 | 211 lượt xem


Ngày 13 tháng 01 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí ban hành Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng từ Vụ Giáo dục đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Kính gửi:
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Ngày 13 tháng 01 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí ban hành Quyết định số 178/QĐ-BGDĐT về việc chuyển nhiệm vụ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng từ Vụ Giáo dục đại học sang Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Để thực hiện Quyết định của Bộ trưởng và đảm bảo sự thông suốt trong quá trình chỉ đạo, quản lý, tổ chức triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thông báo địa chỉ, số điện thoại, số fax và Email liên hệ của Bộ phận thi tuyển sinh đại học, cao đẳng như sau:

BÌNH LUẬN